Seznam uložených zásilek

Oznámení osobám s trvalým pobytem na adrese Kostomlaty p. Mil., Lhenická 310 o uložení doporučených zásilek na podatelně obecního úřadu.

Doručování zásilek na adresu trvalého pobytu, kterým je adresa sídla ohlašovny.


Seznam uložených zásilek: zde ke stažení.

 

Je-li ve správním řízení zrušen údaj o místu trvalého pobytu občana, který nemá možnost přihlásit se jinam k trvalému pobytu, je mu přidělena úřední adresa – Lhenická 310, Kostomlaty p. Mil, 417 54. Tato adresa je jen evidenčním údajem, sloužícím především pro vydání osobních dokladů. Na sídlo ohlašovny nelze doručovat, neboť v budově obecního úřadu nikdo z občanů s úřední adresou fyzicky nebydlí a není možné jim žádnou korespondenci doručit.  Obecní úřad není oprávněn přebírat soukromou korespondenci fyzických osob.

  Proto upozorňujeme občany, kteří mají v důsledku zrušení údaje o místu trvalého pobytu jako svou adresu uvedeno sídlo ohlašovny, že si musí doručování své korespondence řešit přímo:

  1. s Českou poštou
  2. případně s odesílateli (např. mobilní operátoři, pojišťovny, banky atp.)
 

Oznámení pošty a jiných doručujících orgánů o doručení a uložení zásilek k vyzvednutí je zveřejňováno na internetových stránkách obce.

 

Věnujte pozornost poučení adresáta:

Zásilka je doručována dle zák. č. 500/2004 Sb., správní řád. Nevyzvednete-li si zásilku ve lhůtě uvedené v seznamu uložených zásilek ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty. Prokážete-li, že jste si pro dočasnou nepřítomnost nebo z jiného vážného důvodu nemohl(-a) bez svého zavinění zásilku ve  stanovené lhůtě vyzvednout, můžete do 15 dnů ode dne, kdy pominula překážka, která Vám bránila zásilku vyzvednout, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy měla být zásilka nejpozději vyzvednuta, požádat odesílatele podle §41 správního rádu, o určení neplatnosti doručení nebo okamžiku, kdy byla písemnost doručena. Odmítnete-li převzít zásilku, znemožníte-li předání poučení nebo neposkytnete součinnost, nezbytnou k řádnému doručení, bude písemnost, kterou zásilka obsahuje, považována za doručenou dnem, kdy došlo k neúspěšnému pokusu o doručení.